تِکنوتِرین | TechnoTrain

Artificial Intelligence

artificial-intelligence (هوش مصنوعی)

هوش مصنوعی و چشم اندازی از آینده پیش رو — آنچه باید دانست

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 13 دقیقه وزی روزگاری «هوش مصنوعی» (Artificial Intelligence | AI) آینده موعود بود، اما…